Sau đây là viết tắt và chức năng các thiết bị bảo vệ: MCCB, MCB, VCB, RCCB, RCBO, RCD, ACB ...